Zariadenie na kontinuálne čistenie kovových zásobníkov, potrubí a iných kovových povrchov od nalepených (namrznutých) sypkých materiálov

 
Magneticko-impulzné zariadenie IM je určené na kontinuálne čistenie priemyselných kovových zásobníkov, presýpacích uzlov a iných povrchov od nalepených /namrznutých/ sypkých materiálov (ruda, koncentrát, vápenec, uhlie, koks, formovacie zmesi, kombinované krmivá, cement, múka, sušené mlieko a iných mikrodisperzných látok a materiálov), ako aj na regeneráciu komôr tkaninových a elektrostatických odlučovačov.
 
Magneticko-impulzné zariadenie IM pozostáva (obr.1) z :  silový blok (1), ovládací pult (2), kábel ovladacej jednotky (3), vysokonapäťové koaxiálne káble (4), súpravy vykonávacích mechanizmov (5), elektroinštalačné spojovacie krabice (6).
 
Pôsobenie magneticko-impulzného systému na čistenie zásobníkov.

Obr.1 Pôsobenie magneticko-impulzného systému na čistenie zásobníkov.
 
 
Silový blok je zhotovený ako prachotesná a vlhkotesná skriňa a jeho funkciou je formovanie silných impulzov prúdu. Úlohu impulzného zdroja energie vykonáva batéria kondenzátorov.
Silový blok pozostáva z nabíjacieho zariadenia, kondenzátorovej batérie, bloku tyristorových komutátorov, systému riadenia a ochrany. Silový blok je viackanálový, pričom ku každému kanálu sa môžu pripojiť jeden alebo dva vykonávacie mechanizmy a to prostredníctvom vysokonapäťových koaxiálnych káblov prepojených cez spojovaciu krabicu. Vykonávací mechanizmus pozostáva z induktora a oceľo-medenej alebo oceľo-hliníkovej dvojvrstvej plátne. Ovládací pult sa pripája k zariadeniu pomocou ovládacieho kábla.
 
Obr. 2 Vonkajší pohľad na zariadenie IM

Obr.2 Vonkajší pohľad na základné části zariadenia IM
 
 
Zariadenia IM sú rozdelené na jednotlivé typy podľa hodnoty maximálneho pracovného napätia:  IM1 -  do 1000 V, IM2 - do 2000 V, IM3 -  do 3000 V, IM4 - do 4000 V, IM5 - do 5000 V.
 
Zariadenia IM sa vyrábajú s rozličnými energetickými charakteristikami, určujúcimi maximálnu možnú hodnotu mechanického impulzného pôsobenia na čistený povrch a s rozličným počtom kanálov (1 - 16), určujúcimi množstvo bodov impulzného pôsobenia, vykonávaného  jedným zariadením.
 
Príklad označenia: IM3-1,2-9,  to znamená zariadenie s max.pracovným napätím 3 kV, kapacita kondenzátorovej batérie 1,2 mF, počet kanálov 9.
 
Vonkajšie rozmery a hmotnosť jednotlivých části, tvoriacich zariadenie sú uvedené v tab.1.
 
Poz.č.
Názov
Vonkajšie rozmery, mm,
max.
Max.hmotnosť, kg
Šírka
Výška
Dĺžka
1
Silový blok IM1
600
1460
470
120
2
Silový blok IM2
600
1460
470
120
3
Silový blok IM3
700
2055
525
250
4
Silový blok IM4
1200
2100
600
630
5
Silový blok IM5
1200
2100
600
630
6
Ovládací pult
250
150
400
3,2
7
Induktor
260
30
260
5,5
8
Plátňa
250
15
250
3,5
9
Spojovacia krabica pre jeden induktor v kanáli
210
190
80
1,5
10
Spojovacia krabica pre dva induktory v kanáli
310
260
115
3,5

Tab.1

Princíp činnosti zariadení IM

Silový blok generuje silný impulz prúdu do vinutia induktora. Magnetické pole induktora, vytvorené týmto prúdom indikuje impulz prúdu v plátni, umiestnenej v blízkosti induktora. Výsledkom vzájomného pôsobenia impulzných prúdov, pretekajúcich vinutím induktora a nabudených v plátni je to, že platňa vykazuje impulzné mechanické pôsobenie na čistený povrch, čo spôsobuje vytváranie lokálnej pružnej deformácie na čistenom povrchu a vo vrstve nalepeného materiálu dochádza k vzniku namáhania šmykom. Spolupôsobenie týchto javov rozrušuje celistvosť vrstvy nalepeného materiálu, narušuje adhéziu materiálu k čistenému povrchu, čo v konečnom dôsledku povrch kontinuálne čistí. Sila mechanického účinku ako aj počet impulzov sú regulovateľné a volia sa tak, aby bolo zabezpečené garantované čistenie povrchu od nalepených materiálov bez mechanického poškodenia stien zásobníka.
Pri čistení povrchu (stien zásobníka) postupne na každý určený kanál zariadenia (pár vykonávacích mechanizmov) smeruje séria impulzov, počet impulzov v sérii a interval medzi nimi sú regulovateľné, obyčajne je to 3÷6 impulzov v sérii s intervalom 3÷8 sekúnd medzi jednotlivými impulzami. Po ukončení pôsobenia série impulzov na všetky určené kanály zariadenie prechádza do réžimu vyčkávania. Ďalšia séria impulzov na vykonávacie mechanizmy prebieha podľa ustanoveného réžimu práce ( alebo od ručného signálu, alebo od signálu snímača, alebo podľa určeného programu).
V závislosti od objemu a konštrukcie zásobníka, hrúbky čistených stien a povrchov, prítomnosti výstuh, fyzikálno-chemických vlastností a vlhkosti materiálu sú možné rozličné varianty konštrukcií upevnenia a rozmiestnenia vykonávacích mechanizmov na čistených povrchoch.
Pri silnej pevnosti stien (veľká hrúbka, prítomnosť blízko rozmiestnených výstuh) sa zásobníky z vnútornej strany vykladajú doplnkovými tabuľami plechu (vibračnými plechmi), ktoré v porovnaní so stenou zásobníka majú menšiu pevnosť a na tieto je vykonavané silové pôsobenie (obr.4).
 

Pohľad na namontované vykonávacie mechanizmy.

Obr. 4  Pohľad na namontované vykonávacie mechanizmy.
 
Komplekt dodávky zariadenia IM je uvedený v tab.2
 
Poz.č.
Názov
Poznámka
1
Silový blok
1 ks
2
Ovládací pult
1 ks
3
Induktor
po 1 ks alebo 2 ks na kanál (max. počet kanálov 16)
4
Platňa
po 1 ks alebo 2 ks na kanál (max. počet kanálov 16)
5
Spojovacia krabica
Počet sa rovná počtu kanálov
6
Vysokonapäťový koaxiálny kábel
Dĺžka je určená vzájomným rozmiestnením silového bloku a vykonávacích mechanizmov  (doporučuje sa max. 30 m na jeden kanál)
7
Kábel ovládania
Dĺžka je určená vzájomným rozmiestnením silového bloku a ovládacieho pultu (doporučuje sa max. 200 m)
8
Technický list
1 ks
9
Návod na uvedenie do prevádzky a údržbu zariadenia
1 ks
10
Návod na obsluhu 
1 ks
Poznámka: komplekt môže byť doplnený montážnými dielmi, uvedený v prílohe zmluvy o dodávke.

tab.2

 

Magneticko-impulzné zariadenia IM1, IM2
 

Silový blok zariadení IM1, IM2

Obr.5  Silový blok zariadení IM1, IM2
 

Technické parametre zariadení IM1, IM2

Typ zariadenia
IM1, IM2
Napájacie napätie, V
230(+22;-33)
Frekvencia siete, Hz
50
Priemerný príkon, kW
0,5 - 1,6
Inštalovaný výkon, kVA
1 - 2
Kapacita kondenzátorovej batérie, mF
0,4 - 1,8
Počet kanálov
1 - 16
Počet induktorov v kanáli, ks
1 alebo 2
Interval vysielania impulzov, sek.
do 10
Hmotnosť zariadenia (s max.počtom kanálov)
510 kg max. a 720 kg max.
Réžim práce
Ručný a (alebo) automatický
 
Zariadenia typu IM1, IM2 sa môžu používať:
- v pekárenskej, cukrárenskej výrobe, vo výrobe cestovín na odstránenie klenb múky v technologických zásobníkoch
   (1-5 ton);
- v mliekarenskom priemysle, konkrétne na sušiacom zariadení pri výrobe sušeného mlieka, sušenej srvátky a pod..
- v mlynoch a pri výrobe kombinovaných krmív na zásobníkoch makrodávkovania, zásobníkoch nad váhami a pod.
- v systémoch odprášovania na regeneráciu komôr tkaninových filtrov.
 

Magneticko-impulzné zariadenia IM3

Silový blok zariadení IM3

Obr.6  Silový blok zariadení IM3
 
Technické parametre zariadení IM3
 
Typ zariadenia
IM3
Napájacie napätie, V
400
Frekvencia siete, Hz
50
Priemerný príkon, kW
1,6 - 2,5
Inštalovaný výkon, kVA
3
Kapacita kondenzátorovej batérie, mF
0,4 - 1,8
Počet kanálov
1 - 16
Počet induktorov v kanáli, ks
1 alebo 2
Interval vysielania impulzov, sek.
do 10
Hmotnosť zariadenia (s max.počtom kanálov)
820 kg max.
Réžim práce
Ručný a (alebo) automatický

Zariadenia typu IM3 sa môžu používať:
- v hutníckom a  ťažobnom priemysle  pre zásobníky s rudou, uhlím, formovacími zmesami, na presýpacích uzloch a pod.
- v mlynoch a pri výrobe kombinovaných krmív pre skladovacie zásobníky (30-60 ton), a iné objekty
- v systémoch odprášovania pre výsypky a zásobníky úletu v tkaninových a elektrostatických odlučovačoch, cyklónoch, pre regeneráciu komôr tkaninových filtrov ako aj usadzovacích elektród v elektrostatických odlučovačoch.
pri výrobe stavebných materiálov  pre zásobníky cementu, vápna a pod.
 

Magneticko-impulzné zariadenia IM4, IM5

Silový blok zariadení IM4, IM5

Obr.7  Silový blok zariadení IM4, IM5

 

Technické parametre zariadení IM4, IM5
 
Typ zariadenia
IM4, IM5
Napájacie napätie, V
400
Frekvencia siete, Hz
50
Priemerný príkon, kW
1,6 - 4,5
Inštalovaný výkon, kVA
4 - 5
Kapacita kondenzátorovej batérie, mF
0,4 - 1,8
Počet kanálov
1 - 16
Počet induktorov v kanáli, ks
1 alebo 2
Interval vysielania impulzov, sek.
do 10
Hmotnosť zariadenia (s max.počtom kanálov)
1005 kg a 1355 kg
Réžim práce
Ručný a (alebo) automatický
 
Zariadenia typu IM4, IM5  sa môžu používať:
- v hutníckom a  ťažobnom priemysle  pre zásobníky s rudou, uhlím, vápencom, formovacími zmesami, zásobníkoch rotačného výklopníka, na presýpacích uzloch a pod.
pri výrobe stavebných materiálov  pre zásobníky cementu, štrku a pod.


© Copyright 2012 www.zkmgroup.sk | Tvorba web stránok