Hlavné výhody magneticko-impulzného systému čistenia zásobníkov

Vyššia efektívnosť magneticko-impulzného čistenia zásobníkov v porovnaní s inými systémami (elektrické vibrátory, pneumatické kladivá, trysky a pod.) vďaka možnosti vytvorenia súladu amplitudno-frekvenčných charakteristík pôsobiaceho impulzu s fyzikálno-technologickými parametrami zásobníka a sypkého materiálu, výsledkom čoho je garantované čistenie zásobníka s minimálnou spotrebou energie

Nízke prevádzkové náklady. Magneticko-impulzné technológie sú v podstate energeticky nenáročne technológie. Príkon zariadení je 0,5-4,5 kW. Priemerná spotreba el.energie je 0,2-0,5 kWh. Na rozdiel od pneumatických systémov nie sú potrebné kompresory a zariadenia na prípravu (sušenie) vzduchu;

Zvýšenie produktivity práce a výrobnosti vďaka zvýšeniu kapacity prietoku materiálu cez zásobník, pásovú dopravu, skrátenie vynutených prestojov, spojených s ručným čistením zásobníkov, presýpov, hlavne v podmienkach používania surovín o vysokej vlhkosti;

Zlepšenie kvality produkcie vďaka včasnému vyprázdňovaniu zásobníkov v súlade s technologickými požiadavkami výroby;

Zvýšenie bezpečnosti práce vďaka podstatnému zníženiu a vo väčšine prípadov aj úplnemu odstráneniu manuálnej činnosti pri čistení zásobníkov. Vyhotovenie zariadení s krytím IP54 ako aj bezkontaktné impulzné pôsobenie na steny zásobníka umožňuje používať zariadenia IM v objektoch so zvýšeným nebezpečenstvom;

Zabezpečenie celistvosti stien zásobníkov pri ich čistení, na rozdiel od čistenia zásobníkov pri použití excentrických vibrátorov alebo manuálnej práce. Steny zásobníkov nepodliehajú trvalej deformácii. Nezasahuje sa do vnútorného priestoru zásobníka a preto aj montáž zariadenia je možné uskutočniť na zásobníku, ktorý je v prevádzke.

Spoľahlivosť a dlhá životno magneticko-impulzných systémov vďaka tomu, že vykonávacie mechanizmy neobsahujú rotujúce, trecie, ani vzájomne do seba naražajúce diely, zariadenia používajú originálne schématické riešenia. V zariadeniach sú zabudované mnohopočetné ochranné prvky s cieľom ochrany zariadenia pred nežiadúcimi vplyvmi. Životnosť zariadenia IM do generálnej opravy je minimálne 10 rokov. Prax potvrdila, že pri správnej obsluhe a údržbe zariadenia životnosť je podstatne dlhšia;

Možnosť prevádzkovania zariadení IM tak v ručnom ako aj v automatickom režime, s realizáciou rozličných algoritmov práce v súčinnosti s modernými automatizovanými systémami riadenia technologických procesov, čo zabezpečuje kontinuálne čistenie zásobníkov.

Možnosť regulácie výkonu podľa aktuálnych podmienok - silou mechanického pôsobenia, počtom rýchlo za sebou nasledujúcich impulzov na ten istý zásobník, časovým intervalom prechodu od jedného zásobníka k druhému.

Magneticko-impulzné zariadenia IM nevykazujú škodlivé vplyvy na citlivé prvky kontrolno-meracích prístrojov. Zariadenia majú európsky certifikát CE v súlade s Direktívami EU (bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita), sú zlučiteľné s rozličnými tenzometrickými systémami.© Copyright 2012 www.zkmgroup.sk | Tvorba web stránok